شرایط گارانتی شرکت

ضمانت نامه گوشی در شرایط زیر از اعتبار ساقط است:

  1. هر گونه استفاده ، نگهداری و کارکرد ناصحیح و خارج ساختن محصول از شکل عادی
  2. هر گونه دستکاری و اقدام به سرویس، تعمیر یا تغییر توسط افراد غیر مجاز
  3. مخدوش شدن یا دستکاری تاریخ یا شماره سریال IMEI روی کارت گارانتی یا دستگاه
  4. هرگونه ضربه خوردگی و تماس با مایعات و رطوبت
  5. تعویض قطعه و دستگاه منوط به تشخیص کارشناسان این مرکز می باشد

توجه:

  • این ضمانت نامه شامل عدم کارکرد صحیح گوشی به دلیل شبکه مخابراتی نمی باشد.
  • این ضمانت نامه شامل لوازم جانبی از قبیل کاور، هندزفری، کارت حافظه و دیگر متعلقات نمی گردد.