شرایط گارانتی

ضمانت دستگاه و قطعات دستگاه

  •  از تاریخ فعالسازی در سامانه همتا و فاکتور خرید معتبر ( که دارای مهر ، امضا ، شماره تماس فروشگاه ، تاریخ خرید ، مدل و سریال دستگاه است ) به مدت 18 ماه تحت ضمانت خرابی های ناشی از ساخت می باشد.

 

شرایط تعویض دستگاه

  • دستگاه به مدت 7 روز از تاریخ فعالسازی در سامانه همتا و فاکتور خرید معتبر ( که دارای مهر ، امضا ، شماره تماس فروشگاه ، تاریخ خرید ، مدل و سریال دستگاه است ) ، در صورت داشتن ایراد سخت افزاری ناشی از ساخت ، مشمول تعویض می گردد.

 

شرایط ضمانت باطری دستگاه

  • دستگاه های دارای باطری خارجی ، از تاریخ فعالسازی در سامانه همتا و فاکتور خرید معتبر ( که دارای مهر ، امضا ، شماره تماس فروشگاه ، تاریخ خرید ، مدل و سریال دستگاه است ) ، به مدت 6 ماه تحت ضمانت خرابی های ناشی از ساخت می باشد.دستگاههای دارای باطری داخلی ، مطابق با گارانتی دستگاه ، از تاریخ فعالسازی در سامانه همتا و فاکتور خرید معتبر ( که دارای مهر ، امضا ، شماره تماس فروشگاه ، تاریخ خرید ، مدل و سریال دستگاه است ) به مدت 18 ماه تحت ضمانت خرابی های ناشی از ساخت می باشد.توجه : در صورت بروز برخی مشکلات سخت افزاری و یا نرم افزاری حفظ اطلاعات مشتری تضمین نمی گردد. ارائه کارت شناسایی ، فاکتور خرید معتبر ( که دارای مهر ، امضا ، شماره تماس فروشگاه ، تاریخ خرید ، مدل و سریال دستگاه است ) و کارت گارانتی جهت ارائه کلیه خدمات الزامی میباشد.

  • 1) دارای سربرگ ، مهر فروشگاه و امضا فروشنده باشد.2) آدرس دقیق فروشگاه و شماره تماس های فروشگاه ، در آن درج شده باشد.3) نام مشتری و تاریخ خرید دستگاه ، در فاکتور خرید درج شده باشد.4) فاکتور خرید مخدوش نبوده و بدون خط خوردگی باشد.5) اطلاعات کامل دستگاه شامل ( IMEI و مدل ) در فاکتور خرید درج شده باشد.

شرایط ابطال گارانتی 

1) تماس یا نفوذ مایعات و رطوبت به دستگاه

2) هرگونه آسیب فیزیکی مانند خمیدگی ، فرورفتگی ، ضربه خوردگی ، خراش ، شکستگی ، استفاده غلط و غیر معمول از محصول و سایر موارد مشابه به تشخیص کارشناسان این مرکز

3) باز شدن یا تعمیر و تعویض قطعات توسط افراد غیر مجاز در خارج از مراکز معرفی شده توسط شرکت

4) نصب نرم افزارهای غیر مجاز و Root کردن دستگاه که به تشخیص کارشناسان این مرکز منجر به آسیب رساندن به دستگاه شده باشد

5) استفاده از لوازم جانبی غیر اصلی

6) نوسانات برقی که باعث آسیب به دستگاه شده باشد

7) استهلاک تدریجی محصول از قبیل سایش ، شکستگی